เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดวานช์ ไพพ์ จำกัด

บริษัท แอดวานช์ ไพพ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นจะรักษาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจไว้วางใจและพอใจในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001
จากบริษัท (SGS) เป็นบริษัทตรวจสอบชั้นนำของประเทศ

ความเป็นมา

  • ปี 2534 ก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท CA Petrochem ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ C.A. Pipe ที่ผลิตสินค้าท่อพีวีซี และอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ออกสู่ตลาดปี 2534 ก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท ซี.เอ. ปิโตรเคมี จำกัด ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ C.A. Pipe ที่ผลิตสินค้าท่อพีวีซี และอุปกรณ์ออกสู่ตลาด ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และการควบคุมตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
  • ปี 2554 สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซี.เอ. ปิโตรเคมี จำกัด จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท แอดวานซ์ ไพพ์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น    3เอ   ทั้งนี้กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยังคงดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน เครื่องจักรและทีมงานเดียวกับ บริษัท ซี.เอ. ปิโตร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำตลาดของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่อพีวีซีในประเทศไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • มอก. 17- 2532 ท่อน้ำดื่ม
  • มอก. 216 – 2524 ท่อร้อยสายไฟ้ฟ้าและสายโทรศัพท์
  • มอก. 1131- 2535 ข้อต่อประเภทรับแรงดัน

ระบบบริหารงานการจัดการ

  • ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ
  • ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

งานด้านความปลอดภัย

บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศจำนวน 11 ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน